GÜL NAAT PROJE ANONM RKET
KSEL VERLERN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BLDRM
Bu Bilgilendirme ve Aydnlatma Formu, 6698 sayl Kiisel Verilerin Korunmas Kanunu (“KVK Kanun”) ile düzenlenen gerçek kiilerin “Kiisel Verilerinin” ilenmesi ve aktarlmas kapsamnda hazrlanmtr. 6698 Sayl Kanun kapsamnda, irketimiz ile paylam olduunuz tarafnza ait her türlü güncel bilgi “Kiisel Veri” olarak kabul edilecektir.
Sizlere ait kiisel verilerin güvenlii bizler için büyük önem tamakta olup, kiisel verileriniz mevzuatn öngördüü artlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli ekilde ve hukuki yükümlülüklerin gerektirdii süreyle, mevzuata uygun koullarda saklanacaktr.
 • a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayl Kiisel Verilerin Korunmas Kanunu (“KVK Kanun”) uyarnca kiisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak GÜL NAAT PROJE ANONM RKET (“Gül Proje”) tarafndan aada açklananlar kapsamnda ilenebilecektir.

 • b) Kiisel Verilerinizin Hangi Amaçla lenebilecei

Toplanan kiisel verileriniz, irketimiz ve irketimiz ile i ilikisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kiilerin yükümlülüklerinin ifas, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, sizlerle yaplacak sözlemelerin kurulmas ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatrlatlmas ve yerine getirilmesi, çeitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, anket ve oylamalar ile görüünüzün alnmas, sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunlarn size özel hale getirilmesi ve gelitirilmesi, etkin bir müteri hizmeti sunulmas, mevzuatta, irket içi politikalarda sizi ilgilendiren deiikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren dier bildirimlerin yaplmas, doum günü kutlamas, çekili veya yarmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve sizin lehinize olan benzeri dier etkinlik, promosyon ve kampanyalarn gerçekletirilmesi, sizleri elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek, tarafnza basl bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazlar göndermek, ziyaretçi profillerimizi belirlemek, istek, talep ve ikayetleri deerlendirmek ve irketimizin insan kaynaklar politikalarnn yürütülmesi, sizlerden gelen talep ve sorularn cevaplanmas amac ile 6698 sayl Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kiisel veri ileme artlar ve amaçlar dahilinde ilenebilecektir.

 • c) lenen Kiisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarlabilecei

Toplanan kiisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarna uygun, doru ve gerektiinde güncel, belirli, açk ve meru amaçlar için ilenen, ilendikleri amaçla balantl, snrl ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya ilendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak ilenir. Ayrca, KVK Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen artlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydyla, ibu bildirimin (b) maddesi bal altnda saylan amaçlarla snrl olarak, dolayl/dorudan yurtiçi/yurtd itiraklerimiz ya da bal ortaklklarmz, irketimizce hizmet/destek/danmanlk alnan ya da ibirlii yaplan ya da proje/program/finansman orta olunan yurtiçi/yurtd/uluslararas, kamu/özel kurum ve kurulular, irketler ve sair 3. kii ya da kurululara, irketimizin bal irketleri, danmanlar, hissedarlar ya da çözüm ortaklar, i ortaklar,  dier grup irketlerine, Merkezi Kayt Kuruluu ve dier yetkili kurum ve kurululara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine aktarabilir. Gül Proje, kiisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydyla Türkiye içinde veya dnda bulunan sunucularda veya dier elektronik ortamlarda ileyip saklayabilir.

 • ç) Kiisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kiisel verileriniz, irketimiz tarafndan farkl kanallardan (Gül Proje’nin merkezi, , projeleri, antiyeleri, acenteleri, sat ofisleri veya dier alt yüklenicileri veya i ortaklar ile iletiime geçebileceiniz ofis ve dier fiziki ortamlar, çar merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik ilem platformlar, sosyal medya veya dier kamuya açk mecralar araclyla, düzenleyecekleri eitim, konferans ve benzeri ortamlara katlmanzla, tahkikat yöntemiyle veya dier grup irketleri veya anlamal olduklar dier kii ve kurulular kanalyla yazl, sözlü, ses veya görüntü kayd veya dier fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir. Kiisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kiisel veri ileme artlar ve amaçlar kapsamnda bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, ilenebilecek, aktarlabilecek ve saklanabilecektir.
Kiisel Verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdii süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koullarda saklanmaktadr.

 • d) Kiisel Veri Sahibi Olarak Haklarnz

Kiisel veri sahipleri olarak, haklarnza ilikin taleplerinizi, aada düzenlenen yöntemlerle irketimize iletmeniz durumunda, irketimiz talebinizi niteliine göre en ksa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandracaktr. Ancak, Kiisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, irketimiz tarafndan belirlenen tarifedeki ücret alnacaktr. Bu kapsamda kiisel veri sahipleri;

  • Kiisel veri ilenip ilenmediini örenme,
  • Kiisel verileri ilenmise buna ilikin bilgi talep etme,
  • Kiisel verilerin ilenme amacn ve bunlarn amacna uygun kullanlp kullanlmadn örenme,
  • Yurt içinde veya yurt dnda kiisel verilerin aktarld üçüncü kiileri bilme,
  • Kiisel verilerin eksik veya yanl ilenmi olmas hâlinde bunlarn düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yaplan ilemin kiisel verilerin aktarld üçüncü kiilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili dier kanun hükümlerine uygun olarak ilenmi olmasna ramen, ilenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas hâlinde kiisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yaplan ilemin kiisel verilerin aktarld üçüncü kiilere bildirilmesini isteme,
  • lenen verilerin münhasran otomatik sistemler vastasyla analiz edilmesi suretiyle kiinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çkmasna itiraz etme,
  • Kiisel verilerin kanuna aykr olarak ilenmesi sebebiyle zarara uramas hâlinde zararn giderilmesini talep etme haklarna sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fkras gereince, yukarda belirtilen haklarnz kullanmak ile ilgili talebinizi, yazl olarak irketimize iletebilirsiniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmay talep ettiiniz hakknza yönelik açklamalarnz içeren talebinizi www.gulproje.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun slak imzal bir nüshasn Gül naat Proje A.. Müteri Departman’na hitaben “Yakuplu Merkez Mah. Hürriyet Bulvar No:1 K:2 D:58 Skyport, Beylikdüzü/stanbul” adresine kimliinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya noter kanalyla gönderebilirsiniz. 
irketimizin KVK Kanunu’nda olabilecek deiiklikler ve Kiisel Verileri Koruma Kurulu tarafndan belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydnlatma bildiriminde deiiklik yapma hakk sakldr.